طراحی مدل لباس با مواد غذایی


مطلب پیشنهادیدانشمندان دریافتند که یک نهنگ خاکستری نزدیک به ۲۶ هزار کیلومتر، یعنی مسافتی بیشتر از …

بیشتر:  ۱۲۰سالگی پارکینگ های طبقاتی به روایت تصویر

مطلب پیشنهادی

نجات پرنده در حال مرگ با انجام CPR

اخبار گوناگون, مطالب گوناگون پرنده ای که در حال …